به همین دلیل جمع زاویه ای خرد شده را ترجیح می دهند