تولید کنندگان کارخانه استفاده می شود و تامین کننده