کار با سنگهای کوار شده و مخلوط رودخانه در یک کارخانه خرد کردن