خرد کردن سنگ به عنوان ریز که ممکن است برای جدا مواد معدنی از باطله