چرخ دستی ضربه اسپکترومیل توپ با یک مکانیزم بستن ویال