مقدار بار 20 تینر از تسمه نویورس اندازه 12 میلی متر