فرایند برای رفع معادن کم آهن باعث افزایش محتوای آهن می شود