چه ابزار استفاده می شود به معدن سنگ آهن می باشد روند