چرا از توزیع کنندگان در یک کارخانه ذی نفع استفاده می کنید