زیستی و تاثیر اجتماعی و اقتصادی از معادن مواد معدنی